• Administratorem podanych danych osobowych jest PJ CONSTRUCTION Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Obłoków 7, 71-493 Szczecin, NIP: 851-322-81-61, biuro@orczykowa.pl
 • Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przedstawienia oferty przez Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania zebranych danych osobowych jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE 119 z 4.05.2016, w szczególności zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, udzielona przez osobę fizyczną, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
 • Odbiorcami danych osobowych, podanych przez Zainteresowanego, mogą być:
  a) sam Administrator, jego upoważnieni pracownicy oraz podmioty i osoby fizyczne działający na zlecenie Administratora przy realizacji celu określonego w pkt 2 powyżej,
  b) podmioty zajmujące się administrowaniem stroną internetową Administratora.
 • Podane dane osobowe, będą przechowywane przez okres do 6 m-cy, chyba, że przed upływem tego terminu strony zawrą umowę, wówczas zasady przetwarzania danych osobowych będą odrębnie ujęte w jej treści,
 • Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Administratora, dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tychże danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczących jego osoby.
 • Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej przez nią zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Osoba podająca dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), działającego na podstawie przepisów Ustawy wskazanej w punkcie 3.
 • Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jak i nie jest wymogiem umownym, jednak jest warunkiem przygotowania i przedstawienia oferty, z tym zastrzeżeniem, że Zainteresowany (nabyciem lokalu) nie jest zobowiązany do podawania dotyczących jego osoby danych osobowych (podanie danych jest dobrowolne), jednak konsekwencją niepodania danych, będzie brak możliwości przygotowania i przedstawienia oferty.
 • Podane dane osobowe, mogą podlegać między innymi zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym „profilowaniu”, co oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, co może mieć znaczenie dla osoby, której dane dotyczą poprzez przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania, polegające w szczególności na adresowaniu działań marketingowych Administratora i/lub pozostałych Odbiorców wymienionych w pkt 4 powyżej, bezpośrednio do osoby, której dane dotyczą.

15 minut
do centrum

Bliskość parku
i zieleni

Miejsca postojowe
dla pojazów

Twoja oaza blisko natury

Napisz do nas

* pole wymagane

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.

ul. Obłoków 7
71-493 Szczecin

Pon. - Pt. : 8.00 - 16.00

+48 722 107 102
biuro@orczykowa.pl

Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest PJ CONSTRUCTION Sp. z o.o. Sp. komandytowa, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PJ CONSTRUCTION Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Obłoków 7, 71-493 Szczecin, NIP: 851-322-81-61. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce RODO.